Klima Nas覺l al覺覺r

klima nas覺l 癟al覺覺rKlimalar soutma ilemini ger癟ekletirebilmek i癟in 羹癟 temel fizik kural覺n覺 kullan覺rlar. Bunlardan birincisi 覺s覺 transferidir. Bilindii 羹zere iki farkl覺 s覺cakl覺ktaki nesne ayn覺 s覺cakl覺kta olana kadar 覺s覺s覺n覺, s覺cak olandan souk olana gidecek ekilde, dier nesneye iletir (s覺cak 癟orban覺z覺n bir s羹re sonra souyarak oda s覺cakl覺覺na gelmesi gibi).

襤kinci fizik kural覺, s覺v覺lar覺n faz deiimidir. Maddeler kat覺, s覺v覺 ve gaz olarak 3 fazda bulunurlar. Kat覺 haldeki madde 覺s覺t覺ld覺k癟a 繹nce s覺v覺ya daha sonra ise gaza g繹n羹羹r (buzullar覺n eriyerek suya d繹n羹mesi ya da 癟aydanl覺kta 覺s覺tt覺覺n覺z suyun buhara d繹n羹mesi gibi).

癟羹nc羹 fizik kural覺 ise s覺v覺lar覺n kaynama noktalar覺n覺n bas覺n癟 ile deimesidir. Bir s覺v覺ya ne kadar fazla bas覺n癟 uygulan覺rsa kaynama noktas覺 da o kadar y羹kselir (su deniz seviyesinde 100 derecede kaynar iken, dada daha az bas覺n癟 alt覺nda olduu i癟in daha d羹羹k derecede kaynar).

Klimalar soutma ilemini i癟lerinde bulundurduklar覺 kimyasal bir soutkan madde sayesinde ger癟ekletirirler. zel soutkan maddenin kullan覺lmas覺n覺n sebebi, bu maddenin kaynama noktas覺n覺n olduk癟a d羹羹k olmas覺ndan dolay覺 癟ok d羹羹k s覺cakl覺klarda bile kaynay覺p buharlaarak gaz haline d繹n羹ebilmesinden kaynaklan覺r. Bu soutkan madde kliman覺n i癟erisinde faz deiikliine urat覺l覺rak gaz ve s覺v覺 halleri aras覺nda s羹rekli d繹n羹羹m ger癟ekletirmesi salan覺r. 襤te bu s羹rekli d繹n羹羹m sayesinde klimalar souk hava 羹flerler.

Kliman覺n d繹rt ana par癟as覺 vard覺r:
1-Buharlat覺r覺c覺 bobin (evaporat繹r)
2-Genileme vanas覺
3-Youturucu bobin (kondans繹r)
4-Kompres繹r

Buharlat覺r覺c覺 bobin ve genileme vanas覺 i癟 羹nitede, youturucu bobin ve kompres繹r ise d覺 羹nitede yer al覺r.

imdi soutkan覺n faz d繹n羹羹m羹n羹n yukar覺daki fizik kurallar覺 覺覺覺nda klima i癟erisinde nas覺l ger癟ekletiini ad覺m ad覺m a癟覺klayal覺m.

Klima 癟al覺t覺r覺ld覺覺nda i癟indeki fan vas覺tas覺yla odan覺n i癟indeki havay覺 kendi i癟ine 癟eker.

Kliman覺n buharlat覺r覺c覺 bobini i癟inde s覺v覺 halde bulunan soutkan, d覺ar覺dan 癟ekilen havan覺n s覺cakl覺覺n覺n etkisiyle 覺s覺n覺r (birinci fizik kural覺: 覺s覺 transferi) ve buharlaarak gaz haline d繹n羹羹r (ikinci fizik kural覺: faz deiimi).Bu faz deiimi sonucunda odadaki s覺cakl覺k soutkan覺n s覺v覺dan gaza ge癟erek faz deitirmesi i癟in kullan覺ld覺覺ndan azal覺r. Soutkan覺n gaza d繹n羹mesi sonucunda ve buharlat覺r覺c覺 bobininin i癟inde dolamaya balamas覺yla beraber bobinin etraf覺ndaki hava da sour (cildimize s羹rd羹m羹z kolonya buharla覺nca bize ferahl覺k verir, 癟羹nk羹 s覺v覺 halden gaz haline ge癟erken bizim v羹cudumuzun 覺s覺s覺n覺 kullanm覺t覺r) ve fan vas覺tas覺 ile bu souk hava odan覺n i癟erisine geri 羹f羹r羹l羹r. Kliman覺n a癟覺k olduu s羹re zarf覺nda soutmaya devam edebilmesi i癟in bu ilemi s羹rekli yapmas覺 gerekir 癟羹nk羹 gaz haline gelen soutkan daha fazla 覺s覺 transferi ger癟ekletiremez. Bu nedenle gaz haline gelen soutkan覺 tekrar s覺v覺ya ve sonras覺nda tekrar gaza d繹n羹t羹r羹lmesi gerekir.

Gaz halindeki soutkan覺 s覺v覺ya 癟evirme iini d覺 羹nite i癟indeki kompres繹r ger癟ekletirmektedir. Kompres繹r metal bobinlerden kendisine gelen gaz覺 s覺k覺t覺rarak bas覺nc覺n覺 ve s覺cakl覺覺n覺 artt覺r覺r.

Kompres繹rden 癟覺kan y羹ksek bas覺n癟l覺 ve s覺cak gaz soutulup tekrar s覺v覺 hale ge癟ebilmesi i癟in youturucu ad覺 verilen metal bobinlerden ge癟irtilir. Bu metal bobinlerden ge癟irtilerek ve d覺 羹nitedeki fan vas覺tas覺yla bu gaz soutularak s覺v覺 hale d繹n羹t羹r羹l羹r (s覺v覺n覺n y羹ksek s覺cakl覺覺 ve fan ile s覺cak havan覺n d覺ar覺ya at覺lmas覺 sebebiyle d覺 羹nite 癟ok 覺s覺n覺r ve bu nedenle evin d覺覺na konur).

Tekrar s覺v覺 hale d繹n羹en soutkan覺n i癟 羹nitedeki buharlat覺r覺c覺 bobine gaz halinde gelebilmesi i癟in genileme vanas覺ndan ge癟irtilerek bas覺nc覺 d羹羹r羹l羹r (羹癟羹nc羹 fizik kural覺: s覺v覺lar覺n kaynama noktalar覺n覺n bas覺n癟 ile deimesi). Aksi takdirde y羹ksek bas覺n癟taki s覺v覺 buharlat覺r覺c覺 bobin i癟inde kaynay覺p gaza d繹n羹emez. Bas覺nc覺 d羹en ve souyan s覺v覺 haldeki soutkan buharlat覺r覺c覺 bobininin i癟ine gelerek burada tekrar gaz haline d繹n羹羹r.

Daha sonra tekrar s覺v覺 hale d繹n羹羹r羹lmek 羹zere kompres繹re gider ve bu d繹ng羹 klima kapat覺lana kadar s羹rekli devam eder.

Mitsubishi Heavy klima modellerinden sahip olmak i癟in 0212 287 79 05 numaral覺 telefonumuzdan 繹z羹m Teknik Servisleri merkezindeki dan覺manlar覺m覺zla g繹r羹erek yard覺m alabilirsiniz.